Intézményünk a 2023/2024. tanévben két első osztály indítását tervezi

Az 1.a osztály angol orientációval várja a leendő elsősöket.

Ebben az osztályban magasabb óraszámban tanítjuk az angol nyelvet a négy alapkészség elsajátíttatása – hallott szövegértés, beszédkészség, olvasott szöveg értése és íráskészség – céljából. Az informatika oktatása is kiemelt szerepet kap, melyet életkoruknak megfelelő oktatási módszerekkel, korszerű oktatástechnikai eszközökkel valósítunk meg.

Kapin- Beresnyák Csilla, az 1.a  angolos osztály leendő osztályfőnöke vagyok.

Már kisiskolás koromban tanító néni szerettem volna lenni. Szerintem az egyik legcsodálatosabb hivatás, -a kezdetektől fogni a kisdiákok kezeit, utat mutatni a biztos alapokhoz, és ezért egyben a legnagyobb felelősség is – alsós tanítónéninek lenni. Számomra a legfontosabb érték a gyermekek arcán látni a boldogságot, megtapasztalni a kiegyensúlyozottságukat, mindezt a kölcsönös tisztelet, szeretet jegyeiben. Személyiségemből adódik, hogy együttműködő, határozott, következetes és segítő szándékú vagyok az élet minden területén.

Fő- és készségtantárgyakat fogom tanítani. A magyar nyelv sajátosságaihoz legjobban a hangoztató- elemző-összetevő olvasástanítás igazodik, ezért én is ezt alkalmazom tanításom során. Szótagolással alapozom meg a helyesírási készséget is, az írástanításban pedig a késleltetett írás módszerét alkalmazom. A betűelemek alapos ismerete után kezdem el a betűk írásának tanítását. A tanórákon az olvasott meséket dramatizáljuk, és az ehhez szükséges eszközöket, közösen készítjük el.

A matematika oktatás terén nagyobb figyelmet fordítani a logikus, algoritmikus gondolkodásra, így változatos eszközökkel, többféle megoldási módszerekkel igyekszem tanulóimat motiválni. Már első osztálytól kezdve használok digitális fejlesztőprogramokat, padlórobotot a tehetségek kibontakoztatására és felzárkóztatásra is.

Kiemelten fontos számomra a környezettudatosság, fenntarthatóság, ezért is örülünk, hogy Öko munkaközösség-vezetőként, Zöld Követ Mentorként több tevékenykedő, érzékenyítő foglalkozások, előadások, tematikus projektek, kirándulások szervezésére is van lehetőségem. Célom az iskolánkba beiratkozó gyerekek az ismereteket tapasztalatok, megfigyelések útján sajátítsák el. Tapasztalataim alapján ez nagyban hozzásegíti a kezeim alatt felnövekvő generációt ahhoz, hogy tudásuk jobban beépüljön, ezáltal képesek legyenek, majd tevékenységeikben, döntéseiben megfelelően alkalmazni az iskolánkban szerzett ismereteket.

A kooperatív tanulást, csoportmunkát már több éve alkalmazom. Az a benyomásom, hogy a rohanó életünkben ez a tanulási munkaforma a legtöbb esetben a legcélravezetőbb. Arra tanítja a gyerekeket, hogy egymást elfogadják, tiszteljék, hallgassák meg társaikat. Tanuljanak attól, aki segít, és segítsék azokat, akik segítségre szorulnak. A kölcsönös támogatásra, előítélet-mentességre neveli. A szabályok kialakításánál mérvadó számomra a közösség iránti szerepvállalás. Az osztályomban mindenkinek megvan a maga feladata. Ösztönzöm a diákjaim közötti kulturált véleménycserét. Évről évre több önálló feladatot, projektmunkát kapnak a gyerekek következetesen, a fokozatosság elvét szem előtt tartva, amely felkészíti őket a felső tagozatra.

Munkám során azonnali visszajelzéssel, jutalmazással, biztatással motiválom tanítványaimat, ezáltal az önértékelési képességük kialakul, fejlődik. Hasonlóan fontosnak tartom azt is, hogy a gyermek és tanító között közvetlen, szeretetteljes bizalom alakuljon ki. A nevelés-oktatás folyamatában a tanulók értelmi, érzelmi, szociális és testi sajátosságaira egyaránt kiemelt figyelmet fordítok. Tiszteletben tartom a tanulók személyiségét és tudatosan törekszem a bennük rejlő értékeket egyéni ütemben kiemelni és elfogadóan viszonyulni. Szoros együttműködésben végzem a munkám szakemberekkel, hogy idejében felismerjem a gyermekek személyiségfejlődését – tehetségeik kibontakozását vagy az esetleges jelentkező tanulási nehézségeit – hogy számukra hatékony segítséget tudjak nyújtani.  

Igyekszem a nyugodt és biztonságos nevelési, tanulási környezetet kialakítására. Arra törekszem, hogy az osztályomba járó gyerekek egy összetartó közösséggé váljon az együtt töltött négy év alatt, ennek érdekében korosztálynak megfelelő tanórán kívüli programokkal is színesítem iskolás éveiket. Fontosnak tartom a szoros barátságok kialakulását, a szociális kapcsolatok ápolását. A szülőkkel történő rendszeres- kiemelt esetekben akár napi szintű kapcsolattartását, ami nagymértékben segítik az oktató-nevelő munkámat. Hiszen csak közös erővel tudjuk a gyerekeket a lehető legjobb úton vezetni.

Célom, hogy az alsó tagozat végére gyermekük tanulni vágyó, érdeklődő, a világ dolgaira nyitott, boldog kisiskolás legyen. Arra törekszem, hogy tanítványaim felnőtt korukra is nyitottak, kitartóak és jó kedélyűek legyenek, nehéz élethelyzetekben is feltalálják magukat.

Szeretnénk olyan tanító nénijük lenni, akire felnőttként is szeretettel emlékeznek vissza. Számomra ezek a legfontosabb dolgok, amiket a tanítás, nevelés során igyekszem szem előtt tartani. Ezek a sorok nem pótolhatják a személyes találkozást, így ha kérdésük van, keressenek fel az iskolában, illetve a „Zipi-hívogatókon” szeretettel várom Önöket.

1. b osztály angol-digitális kultúra orientációval várja a leendő elsősöket.

Fontosnak tartjuk már első osztályban az digitális kultúra megalapozását a logikus és kreatív gondolkodás fejlesztését, melyet jól felszerelt szaktantermünkben, differenciált módszerekkel és korszerű oktatástechnikai eszközökkel valósítjuk meg.

Magunkról

A hagyományos szótagolással történő olvasás elsajátítása a legfőbb célunk, ehhez kapcsolódó taneszközök kiválasztásában alapszempontunk az életkori jellemzők figyelembevétele. Csoportbontásban oktatjuk tanulóinkat alsó tagozaton az angol nyelvet, majd hetedik osztálytól a matematikát és a magyar nyelv és irodalmat.

A tanulási, magatartási problémákkal küzdő gyermekek felzárkóztatását integrált oktatás keretében gyógypedagógusaink, fejlesztő pedagógusaink, mozgás fejlesztőnk és utazó logopédusunk segítségével látjuk el.

Amennyiben a szülők elfoglaltsága miatt a kisgyermeknek hosszabb felügyeletre van szüksége, akkor igénybe vehető a reggeli 6.30 órától  délután 17.00 óráig tartó ügyeletünk. Délutánonként napközis foglalkozások, a felső tagozaton tanulószoba várja a gyerekeket.

Szakköreink, tanfolyamaink: Talentum szakkör, ECDL vizsgára felkészítés, Mesevarázs foglalkozás, Pénzügyi ismeretek, Angol, Német, Rajz, Drámajáték, Főzőszakkör, Zenemánia, Filmklub, Úszás, Szivacskézilabda, Karate, Korfball, Foci, Majorette, Túra, Sakkpalota, Boldogságóra

Hagyományőrző programjaink: Magyar népmese napja, Idősek világ napja, Danubia-koncertek, Simonyi Zsigmond kerületi helyesírási verseny, Márton napi lámpás felvonulás, Halloween, Pancake day, Irodalmi teaház, olvasókuckó, Mikulás műsor óvodások meghívásával, Karácsonyi vásár és ünnepély, Zipi hívogató óvodásoknak, Farsangi karnevál, Iskolánk születésnapja, Nyílt tanítási hét, Ki miben tudós?, Családi Nap, Ziper Est, Ziperkupa- labdarúgás, Tanár –Diák mérkőzések, Luca napi vásár

Táboraink: Erdei iskola, Öko tábor, Napközis tábor, Sóstói tematikus táboraink: nyelvi és sport

További információkat előzetes bejelentkezés után védettségi igazolvánnyal rendelkezők személyesen kaphatnak.

Intézményvezető fogadóórája: Herth Mariann mb. igazgató: hétfőn 9:00-10:00

Ügyintéző elérhetősége: Pásztor Zsuzsanna iskolatitkár: 3886-556