1.    AZ INTÉZMÉNYVEZETÉS ÉRTÉKELÉSE

Az intézmény vezetőjének és más vezetőinek tevékenysége és magatartása ösztönzi-e, támogatja-e, előmozdítja-e a minőségügyi kultúrát?

A vezetők

1.1.

Elkötelezettek a pedagógiai programban megfogalmazott küldtetés és értékrend érvényre juttatása iránt és példát mutatnak ezek betartására.

 

5 4 3 2 1 0

1.2.

Mindent elkövetnek annak érdekében, hogy hatékony kapcsolatot alakítsanak ki az intézmény külső partnereivel (szülőkkel, fenntartókkal, más iskolákkal).

 

5 4 3 2 1 0

1.3.

Elősegítik az intézmény kedvező megítélését publikációkkal, rendezvényeken tartott előadásokkal, civil szervezetekben végzett munkálkodással.

 

5 4 3 2 1 0

1.4.

Élére állnak az új kezdeményezéseknek a fejlesztésekben, jobbításokban.

 

5 4 3 2 1 0

1.5.

Támaszkodnak a belső partnerek (tanárok, munkatársak) ötleteire, javaslataira és meghallgatják panaszaikat, kritikájukat és lehetőség szerint figyelembe veszik ezeket.

 

5 4 3 2 1 0

1.6.

Lehetőségük szerint mindent megtesznek a szükséges erőforrások megteremtésére a kitűzött feladatok teljesítéséhez.

 

5 4 3 2 1 0

1.7.

Észlelik, elismerik beosztottjaik erőfeszítéseit, törekvéseit a mindennapi munka során.

 

5 4 3 2 1 0

1.8.

Figyelemmel kísérik az oktatási, nevelési folyamatokban az egyének, a csoportok munkáját, fejlődését, és ahol lehetséges, kialakítottak objektív mérőrendszert ezek megítélésére.

 

5 4 3 2 1 0

1.9.

Egyértelműen meghatározzák a szervezeten belül a feladatokat és hatásköröket.

 

5 4 3 2 1 0

1.10.

Szinten tartják saját felkészültségüket továbbképzésekkel, önképzéssel.

 

5 4 3 2 1 0

 

Pontozás módszere:

5. Teljes mértékben így van

4. Általában így van, azonban előfordulnak kivételek

3. Részben így van

2. Ritkán van így

1. Nincs így, de hallottam ilyen szándékról

0: Nincs így és fel sem merült ennek szándéka

2.    STRATÉGIA ÉS OPERATÍV TERVEZÉS

A szervezet hogyan fogalmazza meg küldetését, értékrendjét és stratégiáját, és miként alkalmazza a szervezeten belül, valamint hogyan alakítja az ebben foglaltakat intézkedésekké?

Az intézményükben……

2.1.

 

A küldetés, pedagógiai hitvallás, az értékrend egyértelműen meg van határozva a pedagógiai programban.

 

 

5 4 3 2 1 0

2.2.

 

A stratégiai célokat megfogalmazták, és meghatározták az ezek megvalósításához szükséges legfontosabb feladatokat.

 

 

5 4 3 2 1 0

2.3.

 

Rendszeresen aktualizálják, fejlesztik a pedagógiai programunkat, stratégiánkat.

 

 

5 4 3 2 1 0

2.4.

 

A stratégiai célkitűzések megvalósításához szükséges aktuális feladatok megvalósítására munkaterveket dolgoznak ki, amelyek egyértelművé teszik az elvárásokat és a felelősöket.

 

 

5 4 3 2 1 0

2.5.

 

Hatékony tevékenységet fejtenek ki annak érdekében, hogy a pedagógiai programot, munkaterveket mindenki megismerje és elfogadja (magáénak vallja).

 

 

5 4 3 2 1 0

2.6.

 

Figyelemmel kísérik a megfogalmazott értékrend és célok érvényre jutását.

 

 

5 4 3 2 1 0

2.7.

 

Ellenőrzik a kitűzött feladatok (munkatervek) teljesülését, a megvalósítás eredményeit, és szükség szerint módosítást hajtanak végre.

 

 

5 4 3 2 1 0

2.8.

 

A pedagógiai program aktualizálásánál, a munkatervek összeállításánál figyelembe veszik az összes lényeges adatot és igényt, amely a rendeletekből, valamint a partnerek igényeiből következik.

 

 

5 4 3 2 1 0

2.9.

 

A munkatervek összeállításának stádiumában egyeztetnek, konzultálnak minden munkatárssal, hogy kiderüljön, miként tudnak hozzájárulni annak megvalósításához.

 

 

5 4 3 2 1 0

3.    A DOLGOZÓK IRÁNYÍTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE

A szervezet hogyan hasznosítja a dolgozók képességeit?

Az intézményünkben…

3.1.

 

Egyeztetik a tanárokkal és más munkatársakkal a velük szemben

támasztott elvárásokat és a teljesítményük mérésére (értékelésére) szolgáló kritériumokat.

 

 

5 4 3 2 1 0

3.2.

 

Rendszeresen tartanak csoportos kétirányú kommunikáción alapuló megbeszéléseket, ahol informálják a munkatársakat, valamint megválaszolják kérdéseiket, és megismerik véleményüket, javaslataikat.

 

 

5 4 3 2 1 0

3.3.

 

Minden tanár számára készítenek képzési (esetleg karrier-) terveket, összhangban az intézmény jövőképével és fejlesztési tervével.

 

 

5 4 3 2 1 0

3.4.

 

Tanévenként minden egyes tanárnak és más munkatársnak – személyes beszélgetés keretében – értékelik a teljesítményét, meghallgatják ezzel kapcsolatos véleményét, és meghatározzák, miben kell fejlődnie, valamint azt is, hogy juttatásaiban milyen változásra számíthat.

 

 

5 4 3 2 1 0

3.5.

 

A tanárokat és más munkatársakat felhatalmazzák arra, hogy saját hatáskörben hozzanak döntéseket olyan ügyekben és területeken, ahol ehhez minden információval és kompetenciával rendelkeznek.

 

 

5 4 3 2 1 0

3.6.

 

Az új belépőkkel megismertetik az intézmény küldetését, értékrendjét és belső szabályait.

 

 

5 4 3 2 1 0

4.    ERŐFORRÁSOK ÉRTÉKELÉSE

Hatékonyan és hatásosan  fejleszti-e az intézmény az erőforrásait?

Az intézményükben……

4.1.

 

A rendelkezésre álló pénzügyi erőforrások felhasználása összhangban

van az intézmény deklarált céljaival.

 

 

5 4 3 2 1 0

4.2.

 

A gazdálkodási folyamatok szabályozottak és ezek betartásával járnak el.

 

 

5 4 3 2 1 0

4.3.

 

Ellenőrzik a pénzügyi erőforrások felhasználását.

 

 

5 4 3 2 1 0

4.4.

 

Intézkedéseket hoznak az energiafelhasználás optimalizálására.

 

 

5 4 3 2 1 0

4.5.

 

Az infrastruktúra és egyéb technikai eszközök üzemeltetése biztonságos és szabályozott karbantartásuk megoldott.

 

 

5 4 3 2 1 0

4.6.

 

A rendelkezésre álló infrastruktúrát és technikai eszközöket hatékonyan használják ki.

 

 

5 4 3 2 1 0

4.7.

 

Az összes dolgozót ellátják a munkája hatékony végzéséhez szükséges információval.

 

 

5 4 3 2 1 0

4.8.

 

A tankönyvek kiválasztási eljárása biztosítja, hogy teljesülhessenek az oktatási, tanulási célkitűzések, valamint érvényre jusson az intézmény értékrendje.

 

 

5 4 3 2 1 0

5. A FOLYAMATOK ÉS SZABÁLYOZOTTSÁGOK  ÉRTÉKELÉSE

Hogyan azonosítja, irányítja, vizsgálja felül és fejleszti az intézmény a folyamatait?

Az intézményünkben

5.1.

 

Az oktatási, nevelési és a működési folyamatok összhangban vannak a pedagógiai nevelési programmal és a helyi tantervvel.

 

5 4 3 2 1 0

5.2.

 

Rendszeresen meghatározzák (azonosítják), hogy a célkitűzések megvalósítása és a sikeres működés szempontjából melyek a kulcsfolyamatok, és ezek kézben tartásának kiemelt figyelmet szentelnek.

 

5 4 3 2 1 0

5.3.

 

A kulcsfolyamatokat felügyelik (ahol lehetséges ezek eredményességét mérik), és továbbfejlesztik a partnerek elvárásai, az új ismeretek és a belső javaslatok alapján.

 

5 4 3 2 1 0

5.4.

 

Az értékrend és a kitűzött célok teljesítését döntően befolyásoló oktatási, nevelési folyamatokra vonatkozóan valamely előíró dokumentumban (pedagógiai programban, működési szabályzatban, módszertani leírásban), vagy más médium segítségével (oktatófilm, video, stb.)esetleg oktatással, betanítással, szóbeli kihirdetéssel( pl. az évnyitó értekezleten) meghatározták a vonatkozó eljárási módot, ezt minden érintett ismeri és egységesen alkalmazza.

Hogyan érvényesül ez a felsorolt területeken?

 

-         partnerkapcsolatok kezelése, kommunikáció a külső partnerekkel

-          tanárok, munkatársak felvételének módja, követelményei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 4 3 2 1 0

 

5 4 3 2 1 0

5.5.

 

-         a biztonságos és egészséges tanítás, tanulás feltételei (terhelés, pihenés, szellőztetés stb.), valamint a veszélyek (stressz, drog stb.) felismerése és megelőzése,

-         az oktatási-nevelési tevékenység folyamatának közös követelményei,

-         a tanulók értékelésének közös követelményrendszere, mérőeszközei,

-         az oktatási-nevelési munka ellenőrzése, elemzése és javítása.

 

5 4 3 2 1 0

 

 

5 4 3 2 1 0

 

5 4 3 2 1 0

 

5 4 3 2 1 0

6. FOLYAMATOS FEJLESZTÉS ALKALMAZÁSÁNAK  SZINTJE

Az  új ismeretek, a változó igények és a működési tapasztalatok alapjánhogyan fejlesztik intézményüket,

működésüket?

Az intézményünkben

6.1.

 

A vezetés az iskolát érintő külső és belső mérések, értékelések tapasztalatainak összegzése alapján határozza meg a javítandó, fejlesztendő folyamatokat, területeket.

 

 

5 4 3 2 1 0

6.2.

 

A vezetés biztosítja a folyamatos fejlesztés eszközrendszerének működését az intézményben (probléma/feladatmegoldó teamek működtetése, vezetői támogatás).

 

 

5 4 3 2 1 0

6.3.

 

Az intézményben a fejlesztési feladatok kitűzése során meghatározott a cél, az elvárt eredmény, a teljesülés mérésének módja, a határidő és a felelős.

 

5 4 3 2 1 0

6.4.

 

A fejlesztési eredmények, javaslatok beépülnek az intézményi szabályozás rendszerébe.

 

 

5 4 3 2 1 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.

A vezetés rendszeres időközönként értékeli az eredményeket, és újabb emelt szintű célokat tűz ki a jobb eredmények elérése érdekében.

 

5 4 3 2 1 0

 

 

 

7. SZERVEZETI KULTÚRA ÉRTÉKELÉSE

A helyi gyakorlat megítélése, a teljesülés mértéke

7.1.

Az intézmény hatékony, eredményes működése érdekében el kell érni a tanároknak és más munkatársaknak a meghirdetett értékrenddel, célkitűzésekkel való azonosulását.

Mennyire fontos a megfogalmazott szempont érvényesülése?

Milyen mértékben elégedett a helyi gyakorlattal?

 

 

 

 

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

7.2.

A célkitűzések meghatározásában, a feladatok megoldásában a csoport-céloknak legyen elsőbbsége az egyéni érdekekkel szemben.

Mennyire fontos a megfogalmazott szempont érvényesülése?

Milyen mértékben elégedett a helyi gyakorlattal?

 

 

 

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

7.3.

A szervezetre vonatkozó vezetői döntésekben a feladatok megvalósítására való alkalmasság domináljon a személyes kapcsolatokkal szemben.

Mennyire fontos a megfogalmazott szempont érvényesülése?

Milyen mértékben elégedett a helyi gyakorlattal?

 

 

 

 

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

7.4.

A hosszú távú célokat mindenkor vegyék figyelembe az operatív döntések meghozatalában.

Mennyire fontos a megfogalmazott szempont érvényesülése?

Milyen mértékben elégedett a helyi gyakorlattal?

 

 

 

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

7.5.

Az ösztönzési rendszer objektív alapokra épüljön, határozzon meg számon kérhető, mérhető elvárásokat (kritériumokat) szemben a s Mennyire fontos a megfogalmazott szempont érvényesülése?

Milyen mértékben elégedett a helyi gyakorlattal?

 

 

 

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

7.6.

Az ösztönzés legyen kellően differenciált (az elvégzett munka és az eredmények alapján), ne a javak egyenlő elosztására törekvés legyen jellemző.

Mennyire fontos a megfogalmazott szempont érvényesülése?

Milyen mértékben elégedett a helyi gyakorlattal?

 

 

 

 

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

7.7.

Az intézmény vezetése vállalja fel, hozza felszínre és igyekezzen feloldani a konfliktusokat, szemben az elkerülő, elódázó taktikával.

Mennyire fontos a megfogalmazott szempont érvényesülése?

Milyen mértékben elégedett a helyi gyakorlattal?

 

 

 

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

7.8.

Az intézményben határozzák meg előre az elvárásokat minden munkatársra vonatkozóan, és ellenőrizzék ezek betartását, szemben szemben a szubjektív megítéléssel és elnéző magatartással.

Mennyire fontos a megfogalmazott szempont érvényesülése?

Milyen mértékben elégedett a helyi gyakorlattal?

 

 

 

 

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

7.

7.9.

A tanárok és munkatársak rendelkezzenek önállósággal az operatív feladataik megvalósításában, az alkalmazott módszerek meghatározásában és a kapcsolódó döntésekben, szemben a szoros irányítással és felügyelettel.

Mennyire fontos a megfogalmazott szempont érvényesülése?

Milyen mértékben elégedett a helyi gyakorlattal?

 

 

 

 

 

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

7.10.

 

Legyünk mindig nyitottak az újra, ne féljünk a változásoktól.

Mennyire fontos a megfogalmazott szempont érvényesülése?

Milyen mértékben elégedett a helyi gyakorlattal?

 

 

 

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

7.11.

 

Figyeljünk arra, hogy mások mit tesznek, milyen eredményeket érnek el, ha lehet, tanuljunk tőlük, szemben azzal, hogy végsőkig ragaszkodunk saját elképzeléseinkhez, jónak hitt hagyományainkhoz.

Mennyire fontos a megfogalmazott szempont érvényesülése?

Milyen mértékben elégedett a helyi gyakorlattal?

 

 

 

 

 

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

10. BELSŐ PARTNEREK ELÉGEDETTSÉGE

Mit ért el a szervezet a munkatársak elégedettsége terén?

A tanárok, munkatársak elégedettsége…

             Vezető elégedettsége

10.1.

 

 

A munkakörülményekkel (helyiségek, eszközök, munkabiztonság, alkalmazási feltételek, adminisztráció stb.)

 

 

 

 

5 4 3 2 1 0

10.2.

 

A rendelkezésre álló pénzügyi források (bérek, jutalmak, jutalmak, juttatások) elosztásával.

 

 

 

5 4 3 2 1 0

10.3.

 

A munkájuk nem anyagi megbecsülésével kapcsolatban (önmegvalósítás lehetősége, fejlődési, továbbtanulási lehetőségek, vezetői elismerés, felhatalmazás, támogatás stb.)

 

 

 

 

5 4 3 2 1 0

10.4.

 

Az iskola menedzselésével;

 

 

5 4 3 2 1 0

10.5.

 

A szakmai irányítással;

 

 

5 4 3 2 1 0

10.6.

 

Az iskolai légkörrel (vezetéssel való kapcsolat, tantestületen belüli légkör);

 

 

 

5 4 3 2 1 0

(vissza)