BEIRATKOZÁS A 2022/2023-AS TANÉVRE

Az itt közzétett információkkal kívánjuk az Önök számára a beiratkozást segíteni.

Amennyiben további kérdésük is felmerül, úgy szívesen adunk szóbeli tájékoztatást az iskola telefonszámán: (1)  3 886-556   

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!


A Zipernowsky Károly Általános Iskola 2022. február 13-án ünnepli alapításának 44. évfordulóját. Nyolc évfolyamos általános iskolaként működünk. 2010-ben megnyertük az ÖKO iskola elnevezést, és 2017- ben iskolánk átvehette az Örökös Ökoiskola címet. Ez a minősítés intézményünket még tudatosabb oktató-nevelő munkára kötelezi, kiemelten a tanulók egészséges életmódra történő nevelésében és a környezettudatos szemlélet kialakításában.

2019- től Boldogiskola program is működik intézményünkben, a tavalyi tanévben a Boldogiskola címet is elnyertük.

Intézményünk Pedagógiai Programjának mottója: 

„Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, ahogy tanítjuk. Amit az iskolában tanítunk, annak a legnagyobb részét elfelejtjük, de a hatás, amit egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségünkre gyakorol, megmarad.”

                                                                                 (Eötvös József)

 Iskolánk, modern nevelési célokkal kiegészített pedagógiai programjának lényege:

- az alapfokú tanulási készségek kialakítása

- a helyes magatartásformák megismertetése és gyakoroltatása

- az önálló tanulás és az önművelés megalapozása

- az ismeretek tapasztalati elsajátítása, a kreativitás fejlesztése

- a differenciált fejlesztés, tehetséggondozás és felzárkóztatás

- a test és lélek igényeinek harmonikus erősítése

- egészséget és környezetet védő szemlélet kialakítása

 

Fő pedagógiai elvünk minden tanulási szakaszban a közismereti, gyakorlati, testi és művészeti készségek fejlesztésének egyensúlya, melyet egységes szemléletű, lendületes pedagógus csapatunk valósít meg.

 

Intézményünk a 2022/2023. tanévben két első osztály indítását tervezi, melyek közül

Az 1.a osztály angol orientációval várja a leendő elsősöket.
Ebben az osztályban magasabb óraszámban tanítjuk az angol nyelvet a négy alapkészség elsajátíttatása – hallott szövegértés, beszédkészség, olvasott szöveg értése és íráskészség – céljából. Az informatika oktatása is kiemelt szerepet kap, melyet életkoruknak megfelelő oktatási módszerekkel, korszerű oktatástechnikai eszközökkel valósítunk meg.
Albert Éva osztályfőnök várja szeretettel az új elsősöket.

 

Az 1. b osztály angol-digitális kultúra orientációval várja a leendő elsősöket.
Fontosnak tartjuk már első osztályban az információs kultúra megalapozását, jól felszerelt szaktantermünkben, differenciált módszerekkel valósítjuk meg. Logikus és kreatív gondolkodás elősegítésére ebben az osztályban Sakkpalota program várja a gyermekeket.
Kovácsné Novák Krisztina osztályfőnök várja szeretettel az új elsősöket.

 

A hagyományos szótagolással történő olvasás elsajátítása a legfőbb célunk, ehhez kapcsolódó taneszközök kiválasztásában alapszempontunk az életkori jellemzők figyelembevétele.

A tanulási, magatartási problémákkal küzdő gyermekek felzárkóztatását integrált oktatás keretében gyógypedagógusaink, fejlesztő pedagógusaink és utazó logopédusunk segítségével látjuk el.

Amennyiben a szülők elfoglaltsága miatt a kisgyermeknek hosszabb felügyeletre van szüksége, akkor igénybe vehető a reggeli 6.30 órától délután 17.00 óráig tartó ügyeletünk. Délutánonként napközis foglalkozások, a felső tagozaton tanulószoba várja a gyerekeket.

 

Szakköreink, tanfolyamaink: Talentum szakkör, ECDL vizsgára felkészítés, Mesevarázs foglalkozás, Pénzügyi ismeretek, Angol, Rajz, Drámajáték, Főzőszakkör, Zenemánia, Filmklub Szivacskézilabda, Korfball, Foci, Majorette, Túra, Sakkpalota, Boldogságóra.

 

Hagyományőrző programjaink: Magyar népmese napja, Idősek világ napja, Danubia-koncertek, Márton napi lámpás felvonulás, Halloween, Pancake day, Irodalmi teaház, olvasókuckó, Mikulás műsor óvodások meghívásával, Karácsonyi vásár és ünnepély, Zipi hívogató óvodásoknak, Farsangi karnevál, Iskolánk születésnapja, Nyílt tanítási hét, Ki miben tudós?, Családi Nap, Ziper Est, Tanár –Diák mérkőzések, Luca napi vásár

 

Táboraink: Erdei iskola, ÖKO tábor, Napközis tábor, Sóstói tematikus táboraink: nyelvi és sport

 

Iskolahívogató programokat tartunk a leendő első osztályosoknak:

További információt előzetes bejelentkezés után személyesen kaphatnak.

Intézményvezető fogadóórája:

Herth Mariann mb. igazgató: hétfőn 900-1000

 

Ügyintéző elérhetősége:

Pásztor Zsuzsanna iskolatitkár: 3886-556

Email: titkarsag.zipernowskyk@ebtk.hu


 

Gyakori kérdések

Mit kell hozni a beiratkozásra?

·       A szülő személyi igazolványát, lakcímkártyáját;

·       A gyermek lakcímbejelentő kártyáját és TAJ kártyáját;

·       A gyermek születési anyakönyvi kivonatát;

·       Nevelési Tanácsadó vagy Szakértői Bizottság szakvéleményét (ha van)


 

A nem körzetes gyerekeket is felveszik az iskolába?


A körzetes gyermeket felvesszük, de erről határozatot csak a beiratkozást követő napokon lehethivatalosan hozni.

A körzeten kívüliek elutasítására általában akkor kerül sor, ha betelt az osztály létszám.

 

Az iskola előkészítő foglalkozásokon való részvétel feltétele-e a felvételnek?

Nem kötelező, de a gyerek érdekében jó, ha megismerkedik a leendő tanítókkal, az iskolával. Nagyobb bátorsággal jön majd iskolába, ha részt tud venni a családi napokon, egyéb foglalkozásokon. A foglakozásokra nem kell előzetesen jelentkezni, bármikor részt lehet venni rajta.

 

Kell-e a gyereknek is jönni a beiratkozásra?

Nem. Ettől függetlenül, ha a szülő úgy gondolja, hogy ez a pillanat a gyermek számára fontos és élményt adhat neki, a gyerekeket is szívesen fogadjuk a beiratkozáson!

 

Milyen az intézmény nyitvatartása? Ügyeletet biztosítanak az iskolában?

A tanulók számára 6:030-tól 7:30-ig reggeli ügyeletet biztosítunk pedagógus felügyelete mellett. A diákoknak 7:45-ig kell megérkezniük az iskolába.
Az épület 8:00 órakor zárásra kerül, a tanítás ekkor kezdődik. Aki 8:00 után érkezik, későnek minősül.
8:00 és 16 óra között tanítás, illetve délutáni foglalkozások zajlanak az intézményben.
16:00 és 17:00 óra között összevont ügyeletet biztosítunk a gyermekek részére.

 

A szülők beléphetnek az iskola épületébe?

A szülők gyermekeiket a portáig kísérhetik kivéve:
- első osztályosok esetében szeptember első hetében;
- ha a szülőnek rendkívüli közlendője van; vagy
- ha a tanuló egészségi állapota szükségessé teszi a kíséretet.

A szülők várakozási helye tanítás előtt és a tanítást követően a bejárat előtt, valamint a porta előtere.

 

Hogyan kell igazolni a távolmaradást?

A tanulónak betegség miatti hiányzásról orvosi igazolást kell hoznia.
A mulasztott órák heti összesítését, igazolását az osztályfőnök végzi. Az igazolást neki kell bemutatni, átadni a tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb a mulasztást követő 3 munkanapon belül, vagy határidőn belül feltölteni a Kréta rendszerbe. A tanuló mulasztása igazolatlan, ha határidőn belül nem adja át osztályfőnökének igazolását, vagy nem tölti fel a Kréta rendszerbe. Ezeket a mulasztásokat utólagosan nem lehet igazolni.
Tartós hiányzás esetében is hetente szükséges az igazolást bemutatni, vagy feltölteni a Kréta rendszerbe.
Váratlan családi esemény vagy egyéb ok miatt a tanuló hiányzását tanévenként 10 tanítási napig a szülő is igazolhatja.

 

Mit jelent az, hogy egy iskola integráló, befogadó?

Iskolánk normál osztályban, együtt neveli a többi tanulóval a sajátos nevelési igényű diákokat is, akiknek egyéni, illetve kiscsoportos megsegítését gyógypedagógusaink és fejlesztőpedagógusaink látja el.

 

Mivel töltik a gyerekek a délutánokat?

Délutánonként a gyerekek számos program közül válogathatnak:
Talentum szakkör, ECDL vizsgára felkészítés, mesevarázs foglalkozás, pénzügyi ismeretek, angol szakkör, rajzszakkör, drámajáték, természetismeret szakkör, énekkar, úszás, szivacskézilabda, röplabda, karate, kosárlabda, korfball, foci, mazsorett, túraszakkör, filmklub, főzőszakkör, Boldogságóra, Sakkpalota.

Ezek mellett hagyományőrző programjainkon is részt vehetnek:
Magyar népmese napja, Idősek világ napja, Danubia-koncertek, Simonyi Zsigmond kerületi helyesírási verseny, Márton napi lámpás felvonulás, Halloween, Pancake day, Irodalmi teaház, olvasókuckó, Mikulás műsor, Luca napi vásár, Karácsonyi vásár és ünnepély, Zipi hívogató óvodásoknak, Farsangi karnevál, Iskolánk születésnapja, Nyílt tanítási hét, Ki miben tudós?, Családi Nap, Gyermeknap, Ziper Est, Tanár –Diák mérkőzések

A fentieken túl az osztályok is szerveznek programokat, pl. kirándulásokat, erdei iskolát, színházlátogatást, koncertek látogatását, …

 

A Sakkpalota programmal működő osztályban sakkozni tanulnak a gyerekek?

Nem sakkozni tanítjuk őket, hanem a sakk, mint eszköz segítségével tanítjuk gondolkodni őket. Tehát ez minden kisgyermek számára jól jön, hiszen a logikai gondolkodást nehéz fejleszteni tanórai keretek között. Természetesen azonban ezáltal sakkozni is megtanulnak.